Barnabas İncili

Barnabas İncili'ni Kim Yazdı?

Barnaba İncili – Barnabas kıbrıs doğumlu, Levi’nin soyundan gelir. Pentikost gününden sonra Yeruşalim’de kendisinin sahip olduğu bir tarlayı sattıp kilisenin paylaşımlarına katkıda bulunan örnek biriydi. Daha sonra Antakya kilisesinde önderlik yapar. Tarsus’ta olan Pavlus’u Antakya’ya getirir ve Pavlus’la birlikte Anadolu’da Rab’bin müjdesini yayan kişiyidi.

Ancak Barnabas İncili’nin yazarı, sözde yaşadığı coğrafyadan habersizdir
Bu “İncil” yazarının çok geç bir devirde yaşamış olduğunu kanıtlayan veriler de vardır. Örneğin yazarın başta Filistin olmak üzere sözünü ettiği yerleri tanımadığı anlaşılmaktadır:

“İsa Celile Gölü’ne gitti ve oradan kenti Nasıra’ya gitmek üzere bir tekneye bindi. O sırada denizde öyle bir fırtına patlak verdi ki, tekne az kalsın batacaktı”.
Nasıra herkesin bildiği üzere Celile’de yüksek bir tepenin üzerinde bulunan bir şehirdir. Oysa yazar, Nasıra’nın bir sahil kenti olduğunu sanıyor.

“Allah’ın Ninova’yı yok etmeye karar verdiğini hatırlayın. Çünkü O, bu kentte Allah’tan korkan tek bir kişi bulamamıştı. Bunun üzerine (Yunus) halktan korkusuna Tarsus’a kaçmaya kalkıştı. Fakat Allah onu denize attı. Bir balık (Yunus’u) yuttu ve onu Ninova yakınlarında ağzıyla kıyıya püskürttü”.

Bilindiği üzere Ninova, Asur İmparatorluğu’nun başkenti olup Dicle nehrinin doğu yakasında kuruluydu. “Barnaba incili” yazarı ise, Ninova’nın Akdeniz’de bir kıyı kenti olduğunu sanıyor.

ikincisi, İsa Mesih’in hayatından da habersizdir.

Bu düzme “İncil” yazarınınİsa Mesih’in yaşamı hakkında da pek detaylı bilgi sahibi olmadığı göze çarpmaktadır:

“İsa doğduğunda Pilatus, Hanan ve Kayafa’nın kâhinlikleri döneminde valiydi” Bu doğru değildir, zira Pilatus İsa Mesih’in doğumundan 26 yıl sonra vali tayin edilmiş; Hanan milattan altı yıl sonra başkâhin seçilmiş; Kayafa ise milattan sekiz yıl sonra başkâhinliğe getirilmişti.

Uydurma “incil”in bir başka yerinde Mesih’in Davut neslinden değil, İsmail neslinden geleceği, vaadin de İshak’a değil, İsmail’e yapıldığını öne sürülüyor.
Gerçek incil okuyanlar, bunun açık bir yanlış olduğunu kolayca görebilirler. Çünkü Mesih –beden bakımından– Yahuda boyundan ve Davut’un neslindendir.

Anlaşılıyor ki, her ne kadar Barnabas İncili Barnabas ismi taşıyorsa da Pavlus’la beraber hizmet etmiş Barnabas’la hiç bir alakası yoktur. bu yüzden Barnabas incili kim yazmış belli olmayan, birilerin belli bir amaçla ortaya çıkartan bir kitap olmalıdır.

Yukarıdaki yazılar Hristiyan forumundan alıntı yapılmıştır.

Barnabas İncili Hangi Dilde Yazılmıştır?

Hristiyanların kabul ettiği Eski Antlaşma ve Yeni antlaşma(genelde Tevrat ve Zebur ve İncil olarak bilinir) İbranice, Aramice ve Grekçe’den yazılmıştır. incil de Grekçe denilen Eski Yunanca’dan yazılmış olup İ.S 100 yıl içerisinde hepsi tamamlanmıştır.
Ama büyük olasılıkla “Barnabas İncili” nin orijinal dili İtalyancadır!

Büyük ihtimalle “Barnabas incili” 16. yüzyılın son çeyreğinde kaleme alınan biri İtalyanca, diğeri İspanyolca yazmaya dayanmaktadır. İspanyolca yazmanın orijinali kayıptır. Bu yazmanın bazı bölümleri günümüze gelebilmiştir. Sale’e göre İspanyolca yazmanın kapağında, kitabın Mustafa de Aranda adında bir İspanyol Müslümanı tarafından İtalyanca’dan İspanyolca’ya çevrildiği yazmaktadır.

Barnabas İncili Ne Zaman Yazılmıştır?

Şurası bir gerçek ki, “Barnabas İncil”i diye bir kitabın varlığı, 16. yüzyıla kadar bilinmiyordu. Aksi takdirde, Müslüman bilginler Mesihinancına ve İncil’e dair yazdıkları eserlerde bu ‘incil’den söz ederlerdi.

Mes’udi’nin10, İbn Kesir’in11, Şehrestani’nin12, İbn Hazm’ın13 ve İbn Teymiyye’nin14 eserlerini incelediğimizde bu bilginlerin sadece Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dan İncil yazarları olarak söz ettiklerini görürüz.

Tarihleri İslam’ın çok öncesine giden Kutsal Kitap yazmaları arasında “Barnaba İncil”i adında bir incil’e rastlamadığımız gibi kilise liderlerinin hazırladıkları listelerde de böyle bir adı görememekteyiz.

“Barnaba İncili” diye bilinen kitabın Mesih inancıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.
Böyle bir “İncil”in varlığından ilk söz eden kişi John Toland’dır. 1718’de basılan bir eserinde Toland, 1709 yılında Amsterdam’da keşfettiği bir ‘Yeni İncil’den söz eder ve ekler: “Bu bir Müslüman incili’dir. Müslümanların İncil’i kabul ettiklerinden çok bahsetmelerine rağmen Mesih İnanlıları arasında bilinmemektedir”

Müslüman dünyası, böyle bir “İncil”in varlığından ilk kez, George Sale’in 1734’te basılan Kuran çevirisi sayesinde haberdar oldu.

Sale’in Kuran çevirisi uzun süre Müslüman yazarların “Barnaba İncili”ne dair tek kaynaklarıydı.

Rivayete göre rahip Fra Marino, birgün Papa Sixtus V. ile birlikte Papa’nın kütüphanesindeyken, Papa uykuya dalar. Bunun üzerine rahip Marino oyalanmak için elini bir kitaba uzatır. Elini ilk uzattığı kitap, çoktandır aradığı ‘Barnaba İncili’dir. Kitabı bulduğuna öylesine sevinmiştir ki, onu cübbesine gizler ve Papa uyanınca da, ondan izin isteyip bulduğu ‘hazine’yle birlikte kütüphaneyi terkeder. Rahip Marino, bu incili okuyup Müslüman olur.

“Barnabas İncili”nin normal okuyucularla karşılaştığı tarih çok daha geçtir. Laura ve Lonsdale Ragg 1907 yılında bu “incil”in İngilizce çevirisini İtalyanca metin eşliğinde yayınlarlar. “Barnaba İncili” bu tarihten itibaren İslamdünyasında şöhret kazanmaya başlar.

Sadece bir yıl sonra “İncil”in Arapça çevirisi basılır. 8 Müslüman yazarlar, misyonerlere karşı kaleme aldıkları makale ve kitaplarda sık sık bu “incil”den alıntılar yaparak Hz. Muhammed’in son peygamber; Kutsal Kitap’ın ise değiştirilmiş olduğunu kanıtlamaya çalışırlar.

Sayın ziyaretçimiz,

Umarız yazımızı beğenmişsinizdir. Biz nacizane, Tanrı sözü ışığında öğrendiklerimizi paylaşıyoruz. Tabi sizin de sorularınız, merak ettikleriniz olabilir. Lütfen bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz. Sizinle tanışmak ve sohbet etmek bizim için büyük mutluluktur.

Aşağıdaki formdan bize ulaşabilirsiniz. İletişim sayfamızda iletişim bilgilerimizi de bulabilirsiniz. Toplantımız her Pazar saat 14:00’de başlıyor.